وبگاه تخصصي مجله ميهن
بروزرسانی: ۹:۴۹:۱۹ - سه شنبه ۸ ثور ۱۳۹۴
ششم جدى 1358 سرآغاز، یک افتخار برای برهنه پایان تهی دست یا شکست برای یک امپراتوری!

en - 0023
سى و چهار سال پيش فرمانرواى مطلق العنان امپراطورى كرملين ، برژنيف ، ارتش به اصطلاح شكست ناپذيرش را دستور داد ، تا وارد افغانستان شود !؟

هيچ كس گمان نمى كرد برهنه پايان تهى دست با تفنگ هاى بجا مانده از جنگ جهانى اول لشكرى را به زانو درآورند كه هيتلر ديكتاتور قدرتمند آلمان و ناپليون امپراطور فرانسه را به زانو درآورده بود !

اما سربداران خراسان از هويت ، فرهنگ ، سرزمين و تمدن خويش جانانه دفاع كردند و به يمن نيروى مجاهدان و يارى خداوند نه تنها افسانه اى شكست ناپذيرى اش را شكستند! بلكه كأخ امپراطورى اش را نابود كردند، طومار تفكرش را درهم پيچيدند آخرين فصل تاريخ كتاب ائدئولوژى را نگاشتند و تحويل كتابخانه اى تاريخ نمودند !

درود و سلام ما برتمام مجاهدان پاكباخته و گمنامى باد كه امروز در غبار فساد و غارت چند فاسد و فاسق لند كروزر سالار ! مظلومانه با خاطرات خود زندگى مى كنند !؟

اخيرا ديدم سياستمدار جوان كشورم بر خيل جوانان ديگر شوريده است ، كه : شما ميراث جهاد و مقاومت بر باد داده ايد و …مجاهدان و سربداران مقاومت از افغانستان دفاع كردند و نه از قوميت خاصى …

بلى ! سرداران جهاد از سرزمين ، باور ها ، سنن و دين و آزادى دفاع نمودند !
دفاع از تماميت ارضي دفاع از نام كشور نيست !؟
دفاع از هويت و فرهنگ دفاع از جعل تاريخ نيست !
دفاع از تمدن دفاع از تحريف ان نيست !
اما در دوران مقاومت ما از فرهنگ و هويتمان دفاع كرديم !
از تمدن و أصالت تاريخ مان دفاع كرديم ! در مقاومت ما از دزديدن شدن نتيجه جهاد جلوگيرى كرديم …و مردم در دوران مقاومت از دانش و دانشگاه دفاع كردند ، از سواد و فرهنگ دفاع كردند و در برابر جهل و تاريكى ايستادند !

دفاع از سرزمين دفاع از بلخ بود و تمدنش ، دفاع از هربوا بود و تاريخ اش ، دفاع از گندهارا بود و هويت اش دفاع از غزنين بود و عظمت اش ! دفاع از ماهيپر بود و شكوه اش ….

خراسان ، يك شعار قومى نيست ! اين يك غلط فهمى بزرگ است !؟ كه خراسان شعار قوميست ! خراسان نامى است كه همه اى أقوام و باشندگان را تحت پوشش قرار مى دهد و ما را با تمدن مان وصل مى سازد ، خراسان پشتون ها را هويت تمدنى مى بخشد و باعث ظهور قدرت و اقتدار ملى مى شود و اتحاد و همدلى را باز ميگرداند و در آنصورت است كه ما مى توانيم ميراث و تمدن ما را از دست رهزنان منطقه اى باز پس ستانيم !

ما از اسارت لشكر سرخ نجات يافتيم و جهان را نجات داديم ، اما در اسارت جهل ، خرافات ، تحجر ، جعل هويت و تاريخ همچنان باقى مانديم و اين اسارت به مراتب خطرناك تر است !؟

من به آدامه ء جهاد تمدن محور و هويت ياب مردم برومند مان اميدوارم …. دور نيست آنروز كه اقتدار و عظمت خراسان با مهر و همدلى همه اى باشندگان آن تبلور يابد و پشتونها نيز عزت و عظمت حقيقى را بر جعل و تحريف هويت ترجيح دهند !
درود بر روان پاك همه ى شهداى عصر جهاد و دوران مقاومت مردم افغانستان باد !
عبد الحی خراسانی

نظر دادن مسدود گشته است.

آخرین نوشته ها